Support Online(24/7) 0988577811

Trung tâm báo động,báo cháy 32 vùng-PC1832

CALL

1.Có khả năng mở rộng lên 32 vùng có dây.
2.Khả năng mở rộng 32 vùng không dây.
3.Kết nối 8 bàn phím quản lý, giám sát.
4.Ghi nhớ 500 sự kiện, báo qua điện thoại.
5.Nhà sản xuất: DSC – Canada.